MR en GMR

 

De medezeggenschapsraad bestaat op onze school uit 3 leerkrachten en 3 ouders.
De directeur of adjunct-directeur is aanwezig als adviserend lid van de raad.
De raad is bevoegd tot het bespreken en adviseren van alle aangelegenheden betreffende de school, zoals:

  • Functioneren van individuele leden van het bestuur, personeel, ouders en leerlingen (uitsluitend in verband met aangelegenheden de school betreffende)
  • Verbouwing en huisvesting
  • Verkeersveiligheid
  • Arbo en veiligheid
  • Organisatie- en beleidswijzigingen
  • Onderwijsprojecten

Kortom onderwerpen die zowel voor de school als voor ouder en kind van groot belang zijn. Ieder advies wordt serieus genomen en voor belangrijke beleidswijzigingen heeft het bestuur zelfs instemming nodig van de Medezeggenschapsraad.
De raad bevordert op deze manier openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Middels de “Infoflits” wordt regelmatig aan ouders verslag gedaan van ondernomen acties. De notulen van de vergaderingen zijn te lezen op de website.
Als lid van de Medezeggenschapsraad kunt u actief meedenken en meebeslissen over allerlei onderwerpen. Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Voor data zie de informatiekalender.
Van 20.00 tot 20.15 uur is er voor niet-leden de mogelijkheid om ideeën, suggesties en verdere opmerkingen onder de aandacht van de raad te brengen. Wij hopen van harte dat u van deze gelegenheid gebruik zult maken.
Het maildres van de MR is mrdeveste@leerrijk.nl .

Leden van de MR:

Naam:

Geleding

Taak

Ellen Boonman

Oudergeleding

Voorzitter

Janneke Kemmeren

Oudergeleding

Notulist

Eric Kamp

Oudergeleding

Lid

Gerry Biemans

Personeelsgeleding

Lid

Cindy Soeters

Personeelsgeleding

lid

Simone de Vos

Personeelsgeleding

Secretaris

Frank van Maldegem

Cecilia Snels

 Directie

Adviserende leden

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Sinds 1 januari 2001 bestaat er ook een GMR die zich bezighoudt met alle aangelegenheden met betrekking tot bovenschoolse beleid, zoals :
Passend onderwijs
Toelating/Verwijdering leerlingen
Klachtenregeling
Arbeidsomstandigheden
Vakantieregeling
Fusies en beleidswijzigingen

De scholen van Leerrijk! worden in de GMR vertegenwoordigd door 5 ouderleden en 5 personeelsleden.