Protocol hoofdluisbestrijding

 • Elke maandag na een vakantie gaan de hulpouders de klassen bezoeken. Iedere ouder heeft zijn/haar  eigen groep. Zij controleert samen met een andere ouder de kinderen op hoofdluis en noteren op het  registratieformulier het resultaat van het onderzoek. 
 • Bij het constateren van hoofdluis (luizen en/of neten) wordt dit aan de directie (bij afwezigheid de  desbetreffende leerkracht) doorgegeven. Deze neemt telefonisch contact op met de ouders van de desbetreffende leerling. Oude neten wordt wel genoteerd maar er volgt geen verdere actie.
 • Alle ouders van de leerlingen van de groep krijgen per mail  een ‘hoofluis-alarm’ brief waarin de  ouders gevraagd wordt de komende twee weken dagelijks te controleren. Na 10 dagen volgt een nacontrole door dezelfde ouders. Bij twijfelgevallen wordt dezelfde procedure gevolgd waarbij aan de  ouders duidelijk wordt gemaakt dat het om een ‘twijfelgeval’ gaat. 
 • De kinderen die tijdens een  controle afwezig zijn worden geïnventariseerd en hiervan wordt  een lijst  gemaakt.
 • Deze kinderen worden een week later door een van de moeders gecontroleerd. 
 • Bij uitvallen van hulpouders regelen de overige hulpouders de controle van de betrokken groepen.   

Ziek zijn

 

Graag willen we samen met u zo goed mogelijk regelen dat de kinderen veilig op school komen en zijn. Daarom hebben wij het “protocol afwezigheid van een kind” aangescherpt. 
In het protocol staan verplichtingen waaraan de school moet voldoen en verwachtingen die wij van ouders hebben.

Klik hier voor het ziekteprotocol

Hoofdluis

Na elke vakantie worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis. 
Het kan zijn dat uw kind ze heeft. Dat kan op verschillende manieren komen.
Belangrijk is dan dat u uw kind goed behandelt
Lees verder

 

Krentenbaard

Impetigo ook wel krentenbaard genoemd is een oppervlakkige infectie van de huid veroorzaakt door bacteriën en is zeer besmettelijk. De huid kan van tevoren heel zijn of kapot gekrabd door eczeem of een muggenbult. De infectie zit meestal in het gezicht rond de neus of mond, maar kan zich ook op andere plaatsen voordoen. De aandoening begint met een blaasje, dat openbarst en waarop een honinggele korst ontstaat. De plekken breiden zich uit, zodat het lijkt alsof het kind een baard van krenten heeft. 
Lees verder


Waterpokken

Waterpokken worden veroorzaakt door het varicella-zoster-virus, dat tot de familie van de herpesvirussen behoort. Huiduitslag is het eerste, kenmerkende verschijnsel van de infectie. Het virus blijft in de zenuwcellen van het lichaam latent aanwezig en kan op een later tijdstip weer actief worden en gordelroos (herpes zoster) veroorzaken. Waterpokken komen over de hele wereld voor.
Lees verder

 

De vijfde ziekte

De vijfde ziekte komt vooral voor bij kinderen van 4 tot 10 jaar.
De oorzaak is een virus.
Uw kind krijgt rode wangen met grillige, rozerode vlekjes.
De uitslag breidt zich uit naar romp, billen, armen en benen.
Uw kind kan wat koorts en jeuk hebben, maar voelt zich verder niet ziek.
Uw kind kan gewoon naar school of kinderdagverblijf.
Voor zwangeren die de ziekte nog niet doorgemaakt hebben (dus nog geen antistoffen tegen het parvovirus hebben) kan de ziekte voor de foetus fataal zijn. In het eerste trimester bestaat een verhoogde kans op een miskraam
Bij jeuk kunt u mentholpoeder op de huid aanbrengen
Lees verder

Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit een aantal ouders van leerlingen op onze school. Deze ouders organiseren samen met het team van de school allerlei activiteiten.

 

De taken van de ouderraad.

 1. Het bevorderen dat ouders zich voor school gaan interesseren.
 2. Het bevorderen dat de ouders ondersteunende werkzaamheden kunnen verrichten op school.
 3. Het organiseren van ontspanningsactiviteiten . Waar nodig worden de activiteiten vanuit de oudervereniging opgestart. Voorbeelden: Het organiseren van Sinterklaasactiviteiten, Carnaval, Pasen en de Vestedag.

 

Vrijwillige bijdrage

Om de activiteiten die de Ouderraad organiseert te kunnen financieren, wordt aan alle ouders een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd. Omdat elk kind aan elke activiteit deelneemt, is de contributie voor elk kind in het gezin gelijk, te weten per kind per jaar € 12,50. Voor kinderen die later in het schooljaar instromen is de bijdrage gesteld op 1/10 deel van bovengenoemde bedrag voor elke maand dat het kind op school is tot het einde van het schooljaar. We rekenen van september tot en met juni. U ontvangt bericht van het bestuur wanneer u de bijdrage kunt betalen. Het rekeningnummer van de ouderraad is NL63RABO0156514338.

Alle activiteiten worden betaald uit deze bijdrage met uitzondering van de schoolreis, de Vestedag en het schoolkamp. Dit wordt apart betaald omdat deze kosten een grote aanslag doen op het totale budget. De kosten voor de schoolreis/Vestedag bedragen ongeveer € 17,50 per kind. De kosten van het schoolkamp bedragen ongeveer € 70,00 per kind. Deze kosten zullen in de loop van het schooljaar aan u bekend worden gemaakt indien van toepassing.

 Leden van de Ouderraad: 

Naam
Renate van Bavel
Miriam Fens 
Mariska Nerings

Priscilla Smits
Miranda Metzke
Marieke Raaijmakers
Sharona Snoeren
Jitske Akkermans
Daniëlle Meijs
Karin Verharen

Taak
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

 

 

Heeft u vragen dan kunt u de ouderraad altijd een mail sturen ouderraaddeveste@leerrijk.nl 

Heeft u als ouder algemene vragen over het onderwijs, dan kunt u terecht op 50tien of bellen naar het gratis nummer 0800 5010 (bereikbaar op schooldagen tussen 10.00u en 15.00u).

Links

Informatie vanuit de Rijksoverheid
Kinderen mogen naar de basisschool als ze 4 jaar zijn. De meeste kinderen volgen 8 jaar basisonderwijs. Er zijn openbare basisscholen, bijzondere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs
Lees verder

Bibliotheek
Al het nieuws van en over de bibliotheek
Lees verder

Pleegzorg
Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen. Zeven dagen in de week of af en toe een weekend of vakantie. Dat hangt af van wat het beste is voor het kind. 
Lees verder

Squla
Op Squla.nl kunnen kinderen spelenderwijs leren. Dit kan zowel op computer, tablet en mobiele telefoon. Squla is geschikt voor groep 1 t/m 8 en de brugklas. Al bijna honderdduizend kinderen oefenen thuis met de online spellen en quizzen. Daarnaast heeft Squla een blog met interessante nieuwsberichten en tips voor ouders.
Lees verder

Videospelletjes als hobby voor kinderen en jongeren

Kleurrijke, gelaagde spelwerelden, complexe verhaallijnen en verfijnde spelmechanismen: de mogelijkheden van de moderne spelwereld zijn groter dan ooit tevoren en spreken steeds meer spelers van alle leeftijden aan. Om kinderen een gematigde, kritische en dus gezonde toegang tot videospelletjes te geven, moet het veilig gebruik van games stevig worden verankerd in de media-educatie

Lees verder

Overblijven

Wat u en uw kind moeten weten over het overblijven op b.s. de Veste

Aangezien wij het contimurooster hanteren eten de kinderen met de leerkracht.

Na het eten spelen de kinderen een half uur buiten. 
Tijdens het half uur dat de leerlingen buitenspelen, wordt er door vier vrijwilligers gesurveilleerd. Deze vrijwilligers zijn in het bezit van een geldige VOG-verklaring.
Bij slecht weer blijven de leerlingen in hun eigen groep en surveilleren de vrijwilligers in deze groepen. De leerkracht zorgt dan voor ontspannende activiteiten gedurende de pauzetijd.

Deze vrijwilligers worden bekostigd door een vrijwillige bijdrage van €20,- per kind per jaar. Deze bijdrage valt buiten de vrijwillige ouderbijdrage die de ouderraad per schooljaar vraagt voor activiteiten die zij voor de school organiseren.

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang wordt verzorgd door Kinderdagverblijf De Schat. 
BSO De Schat is gehuisvest in het nieuwe zorgcentrum en huurt een lokaal in de school en is als zodanig zeer dicht in de buurt. Het schoolplein staat ter beschikking voor buitenspel. 
Wilhelminastraat 6, 5165 TJ Waspik, tel.: 0623406616 
Website: www.kinderdagverblijfdeschat.nl    Email:  info@kinderdagverblijdeschat.nl

 

 

Maatschappelijk werk op school

U kunt bij het maatschappelijk werk terecht voor al uw vragen en zorgen over het gedrag van uw kind, over de opvoeding en over uw thuissituatie.

Wat kan het maatschappelijk werk op school u bieden:

 • Een eerste gesprek waarin u uw zorgen kunt bespreken.
 • Consultatie en advies over de ontwikkeling van uw kind.
 • Korte gesprekken met uw kind op school over waar uw kind tegenaan loopt.
 • Opvoedingsbegeleiding in uw gezin.
 • Advisering en begeleiding aan u en uw gezin o.a. op het gebied van echtscheidings-, verwerkings- en gezinsproblematiek.
 • Indien nodig een goede verwijzing voor onderzoek of (specialistische) begeleiding.

  De maatschappelijk werker op school kan u helpen met vragen als:
 • Ik heb geen geld om gympen te kopen voor mijn kind. Hoe los ik dat op?
 • Waarom is mijn kind toch zo verdrietig?
 • Hoe maak ik mijn kind meer weerbaar?
 • Wij gaan scheiden, hoe vertel ik dit aan mijn kind?
 • Ik, als ouder, heb hulp voor mijzelf nodig, kan dat ook…?
 •  

Meer informatie kunt u via de intern begeleider van de school verkrijgen.

 

MR en GMR

 

De medezeggenschapsraad bestaat op onze school uit 3 leerkrachten en 3 ouders.
De directeur of adjunct-directeur is aanwezig als adviserend lid van de raad.
De raad is bevoegd tot het bespreken en adviseren van alle aangelegenheden betreffende de school, zoals:

 • Functioneren van individuele leden van het bestuur, personeel, ouders en leerlingen (uitsluitend in verband met aangelegenheden de school betreffende)
 • Verbouwing en huisvesting
 • Verkeersveiligheid
 • Arbo en veiligheid
 • Organisatie- en beleidswijzigingen
 • Onderwijsprojecten

Kortom onderwerpen die zowel voor de school als voor ouder en kind van groot belang zijn. Ieder advies wordt serieus genomen en voor belangrijke beleidswijzigingen heeft het bestuur zelfs instemming nodig van de Medezeggenschapsraad.
De raad bevordert op deze manier openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Middels de “Infoflits” wordt regelmatig aan ouders verslag gedaan van ondernomen acties. De notulen van de vergaderingen zijn te lezen op de website.
Als lid van de Medezeggenschapsraad kunt u actief meedenken en meebeslissen over allerlei onderwerpen. Vergaderingen van de medezeggenschapsraad zijn openbaar. Voor data zie de informatiekalender.
Van 20.00 tot 20.15 uur is er voor niet-leden de mogelijkheid om ideeën, suggesties en verdere opmerkingen onder de aandacht van de raad te brengen. Wij hopen van harte dat u van deze gelegenheid gebruik zult maken.
Het maildres van de MR is mrdeveste@leerrijk.nl .

Leden van de MR:

Naam:

Geleding

Taak

Ellen Boonman

Oudergeleding

Voorzitter

Janneke Kemmeren

Oudergeleding

Notulist

Eric Kamp

Oudergeleding

Lid

Gerry Biemans

Personeelsgeleding

Lid

Cindy Soeters

Personeelsgeleding

lid

Simone de Vos

Personeelsgeleding

Secretaris

Frank van Maldegem

Cecilia Snels

 Directie

Adviserende leden

 

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Sinds 1 januari 2001 bestaat er ook een GMR die zich bezighoudt met alle aangelegenheden met betrekking tot bovenschoolse beleid, zoals :
Passend onderwijs
Toelating/Verwijdering leerlingen
Klachtenregeling
Arbeidsomstandigheden
Vakantieregeling
Fusies en beleidswijzigingen

De scholen van Leerrijk! worden in de GMR vertegenwoordigd door 5 ouderleden en 5 personeelsleden.

 

 

Inschrijven

Klik hier voor het Inschrijfformulier

Een basisschool kiezen en uw kind aanmelden

In februari / maart  plaats de gemeente Waalwijk een artikel in de regiokrant waarin alle ouders, waarvan het kind in het nieuwe schooljaar 4 jaar wordt, gevraagd wordt hun kind in te laten schrijven bij één van de basisscholen in de gemeente. In het artikel staat dat u uw kind bij een school moet inschrijven en wanneer u dit uiterlijk moet doen. Ook verwijst men naar de site van de gemeente waar alle websites van de scholen vermeld staan. Daar kunt u zien wanneer de kijkochtenden/ dagen/ avonden op de verschillende scholen gepland staan. Op deze kijkmomenten kunt u met uw kind een kijkje komen nemen en krijgt u informatie .

Ouders mogen zelf een basisschool uitkiezen voor hun kind, ook buiten de eigen gemeente. Die keuze is heel persoonlijk: sommige ouders vinden het belangrijk dat hun kind in de buurt op school zit, andere kiezen juist voor een bepaald type onderwijs.

De keuze is niet altijd gemakkelijk, u hebt er in elk geval informatie voor nodig. Die informatie krijgt u bijvoorbeeld door te praten met andere ouders in de buurt, de website van de school te bekijken en de schoolgids in te kijken. 
Begin op tijd over de schoolkeuze na te denken. 

Heeft u de keuze gemaakt voor bs de Veste dan kunt u hier het inschrijfformulier downloaden. Wij vragen u dit formulier geheel in te vullen en op school af te geven  


Wanneer u uw kind wilt aanmelden op bs de Veste vanwege een verhuizing of andere reden dan kunt u contact opnemen met de directie (0416-315000 of infodeveste@leerrijk.nl ).
Wij maken dan een afspraak met u om de verdere stappen te bespreken.

Verlofaanvraag


Zoals u weet heeft elk kind recht op onderwijs: tenminste 7520 uur in acht jaar. Minder mag niet. Dat betekent dat uw zoon of dochter op onze school geen les mag missen omdat wij niet meer onderwijs geven dan het aantal van hierboven. Toch bestaat er een mogelijkheid om bij “gewichtige omstandigheden” een verzoek tot verlof in te dienen. De directeur verleent hier al dan niet toestemming voor. U kunt hier zien wat de wetgever verstaat onder gewichtige omstandigheden.

Hoe gaat u te werk voor het aanvragen van verlof?

 • u gaat naar de directie en vraagt om een “Aanvraagformulier verlof” of u kunt het hier downloaden
 • u vult deze in en levert het verzoek in bij de directie of mailt het verzoek naar infodeveste@leerrijk.nl .
 • de directie kent toe of wijst af
 • u ontvangt het formulier weer van de leerkracht waarop is aangegeven of u het verlof krijgt of niet.

In schema ziet het er zo uit