Over de school

Stukje geschiedenis
Basisschool de Veste is op 1 augustus 2015 ontstaan uit een fusie van bs de Hooght (Waspik-Boven)  en bs Jacinta (Waspik-Centrum)

De Hooght
Rooms Katholieke basisschool De Hooght: de naam is ontleend aan de zandverstuiving waarop de school gebouwd was. Hij lag, samen met een aantal boerderijen, hoger dan het omliggende land en werd in 1968 in gebruik genomen.
Doordat de initiatiefnemers tot oprichting van de school gedacht hadden aan deze historische achtergrond van Waspik-Boven, werd enerzijds de link gelegd met het verleden en anderzijds de verbondenheid met de kern Waspik-Boven aangeduid. Een verbondenheid die erg groot was, daar de school samen met de kerk, ’t Schooltje, het café en de cafetaria de enige voorzieningen waren.
De kerk heeft bij de oprichting van de school een grote rol gespeeld. De paters Carmelieten, die in het klooster gevestigd waren, hebben er alles aan gedaan om in Waspik-Boven een katholieke school te bouwen. Het bestuur van de school werd daarom ook genoemd naar de grote initiatiefnemer in deze: pater Servatius. Het bestuur werd vanaf de oprichting ook genoemd ‘Stichting Sint Servatius’.

Jacinta
Het onderwijs in Waspik-Centrum begon met een aparte jongens- en meisjesschool. Het huidige schoolgebouw dateert van 1960. Op 13 maart 1970 werd de ‘Katholieke Stichting Onderwijs Belangen’ gesticht om zo in de Bartholomeus parochie onderwijs te geven aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Toen in 1985 de vorming van de basisschool een feit werd, vormde de voormalige kleuterschool De Eerste Stapjes met de lagere school De Jacintaschool ook één school.
Met de invoering van de basisschool op 1 augustus 1985 is als naam voor de school gekozen: R.K. basisschool Jacinta. 

Bestuur
Een bestuurlijke fusie tussen de Hooght en Jacinta kwam in 1995 tot stand. Met ingang van 1 januari 2001 vond een bestuurlijke fusie plaats met het Bestuur van Loon op Zand en Kaatsheuvel. De naam van dit nieuwe bestuur was Vaart en Duin. Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van de Stichting Leerrijk! met nog 15 andere scholen in de gemeente Waalwijk en Loon op Zand

 

Het schoolgebouw
De school is gehuisvest in één gebouw met 13 groepslokalen en een speelzaal. Tevens is er een multifunctionele ruimte (aula) aanwezig, die middels een vouwwand te verdelen is in twee ruimten. Het gebouw bevat verder een directiekamer, de teamkamer, de ruimte voor de intern begeleider en orthotheek, ontvangstruimte, de keuken, magazijnen en kopieerruimte en toiletgroepen.

De wijk
De school is gelegen in een  wijk waar veel voorzieningen bij elkaar zijn gebracht. Zo wordt de zuidzijde begrensd door De Wissel en de sporthal. De Wissel is het nieuwe zorgcentrum dat in 2011 in gebruik is genomen. Hierin zijn artsen, apotheek, logopedie, Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang De Schat e.a. gehuisvest. Tevens zijn hier Prisma woningen en appartementen voor bewoners met een beperking gevestigd. Deze voorzieningen zijn in nieuwbouw ondergebracht, die is vast gebouwd aan het Sportcentrum, waarvan de school gebruik maakt voor de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8. Aan de andere zijde is de dorpsboerderij gevestigd.Aan de oost- en westzijde staan woonhuizen. De contacten met onze buren verlopen op een prettige, open wijze.

De school ligt niet aan een doorgaande weg. Verkeershinder wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door ouders die hun kinderen halen en brengen. Ouders worden aangespoord zoveel mogelijk te parkeren bij de sporthal.

Populatie
De school wordt bezocht door kinderen uit Waspik centrum en Waspik-Boven. De schoolbevolking is een doorsnee van de totale bevolking, met slechts een klein gedeelte kinderen met zorggewicht. Vanuit de visie van de school worden ook kinderen met een zgn. rugzak (leerlinggebonden financiering) toegelaten.

Rol binnen het dorp
De school heeft een centrale rol in het dorp. De contacten met verenigingen en clubs zijn goed. Er is een nauwe samenwerking. Vooral voor informatieverschaffing weet men de school te vinden, maar ook voor het bekendheid geven aan muziekverenigingen en sportclubs wordt nauw samengewerkt: de school werkt mee aan presentaties van vrijetijdsbestedingen omdat we het belangrijk achten dat kinderen weten wat er in het dorp speelt en waar zij bij kunnen aansluiten voor een vrijetijdsbesteding. De centrale ligging in de nabijheid van Den Bolder, waar peuterspeelzaal en bibliotheek zijn ondergebracht en waar ook vele hobbyclubs zijn gehuisvest, maakt een nauwe samenwerking vanzelfsprekend .

Sinds 2011 is De Wissel in een nieuwbouwpand tussen de school en het Sportcentrum gehuisvest. Dit brengt huisarts, apotheek, logopedie en BSO in de nabijheid van de school. Voor de samenwerking met de Buiten Schoolse  Opvang verwijzen we naar het betreffende onderdeel.

 De Veste is duidelijk een school voor en van de Waspikse bevolking. De Veste wil aansluiten bij het open en gemoedelijk karakter van het dorpse, zoals dat in Waspik leeft.