Gedragscode

GEDRAGSCODE VOOR DE LEERRIJK-SCHOLEN

Inleiding

Samenwerking, kwaliteit, autonomie, respect en creativiteit zijn algemene kernwaarden van Leerrijk!

Kernwaarden die zichtbaar moeten zijn in de dagelijkse praktijk. Echter: Ontwikkelingen in de maatschappij, herwaardering van waarden en normen en pijnlijke incidenten in de praktijk van alledag vormen de aanleiding voor Leerrijk! om (gedrags)regels op te stellen, naast de drie uitgangspunten:

 1. Zorg voor jezelf
 2. Zorg voor de ander
 3. Zorg voor het andere

Deze gedragsregels zijn er om duidelijkheid te scheppen in wat wel en wat niet als acceptabel gedrag wordt opgevat en als preventie ter voorkoming van ongewenst gedrag.
Van alle geledingen binnen onze scholen (directie, onderwijzend en niet-onderwijzend personeel, leerlingen en ouders) wordt verwacht, dat zij zich houden aan de hieronder genoemde afspraken.

      Pedagogisch klimaat

 • Volwassenen (ook ouders) en kinderen op school zijn respectvol naar elkaar in hun aanspreekvormen.
 • Kinderen spreken leerkrachten aan met juf of meneer.
 • Taalgebruik (van leerlingen, leerkrachten en ouders) is niet kwetsend, niet discriminerend, niet seksistisch, niet grof. Dit ter beoordeling van degene(n) die het aanhoren.
 • Grappen zijn niet kwetsend, niet discriminerend, niet seksistisch, niet grof. Dit ter beoordeling van degene(n) die het aanhoren.
 • Illustraties, afbeeldingen, affiches, posters, e.d. zijn niet kwetsend, niet discriminerend, niet seksistisch, niet grof. Dit ter beoordeling van degene(n) die het aanzien.

  Troosten en belonen
 • Lichamelijke aanraking bij troosten is toegestaan binnen de grenzen van wat gebruikelijk is en passend bij de situatie en de leeftijd van het kind.
 • In de onderbouw kunnen kinderen op schoot worden genomen, als troosten dit nodig maakt.
 • Zorgvuldig wordt rekening gehouden met de persoonlijke grenzen, de afstand die de leerling aangeeft, expliciet of impliciet.

  Toezicht in kleed- en douchelokalen
 • Volwassenen douchen niet tegelijkertijd met de kinderen.
 • De volwassene betreedt de kleed- of doucheruimte van de kinderen pas na aangeklopt te hebben of zijn/haar komst te hebben aangekondigd.
 • Een volwassene bevindt zich nooit alleen met één leerling in de kleed- of doucheruimte.
 • Vanaf de middenbouw gebruiken jongens en meisjes gescheiden kleed- en douchelokalen.

  Lichamelijke hulp
 • Voorkom lichamelijk contact op gevoelige plaatsen tijdens hulp bij gymlessen of bij aan- en uitkleden.
 • Bij toiletbezoek in de kleutergroepen wordt de privacy gewaarborgd door overleg na een hulpvraag en aankondiging van de hulp die gegeven gaat worden.
 • Bij gehandicapte leerlingen vindt lichamelijke hulp plaats in overleg met de ouders.

  Persoonlijke contacten tussen leerkracht en leerling
   
 • Als regel worden leerlingen niet buiten schooltijd op school gehouden.
 • Mocht nablijven toch noodzakelijk zijn, dan gebeurt dit bij voorkeur in het klaslokaal. Deze ruimte is voor iedereen toegankelijk en van buitenaf zichtbaar. Bovendien is het nablijven bij de ouders gemeld.
 • De leerling wordt alleen op school gehouden op momenten dat er meerdere personen op school aanwezig zijn.
 • Bij voorkeur zijn leerlingen niet alleen met een volwassene in een gesloten ruimte, ook niet tijdens schooltijd.
 • Een uitzondering hierop vormt de individuele begeleiding/remedial teaching of bij toetsafname.
 • Het verdient aanbeveling dat deze één-op-één contacten plaats vinden in een ruimte waar naar binnen gekeken kan worden.
 • Leerlingen worden aangesproken op aanstootgevende kleding, uiterlijkheden en gedrag.
 • In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon om de leerling hierop aan te spreken.
 • Leerkrachten worden aangesproken op aanstootgevende kleding, uiterlijkheden en gedrag.
 • Hoofdbedekking: Het dragen van een hoofddoek wordt toegestaan, ook tijdens de gymles, wanneer deze geen gevaar oplevert. Het dragen van hoeden en/of petten wordt niet toegestaan.
 • Zowel binnen als buiten de school zijn de contacten tussen ouders en leerkrachten professioneel en zakelijk.
 • In eerste instantie is de directie de aangewezen persoon om de leerkracht hierop aan te spreken.
 • Als regel worden leerlingen niet bij personeelsleden aan huis uitgenodigd.
 • Mocht aan huis uitnodigen toch noodzakelijk zijn, dan worden de ouders hiervan in kennis gesteld.
 • Het verdient aanbeveling er dan voor te zorgen dat meerdere leerlingen en/of volwassenen in huis aanwezig zijn.

  Persoonlijke contacten tussen leerkracht en ouders
 • De contacten tussen leerkrachten en ouders binnen de school zijn professioneel en zakelijk.
 • Ook buiten school wordt van de leerkracht een professionele houding verwacht.
 • Als verwacht wordt dat een gesprek met ouders complex wordt, wordt het gesprek met twee personen vanuit school gevoerd.
 • Als een gesprek 's avonds op school gevoerd wordt, is er altijd een tweede personeelslid in het gebouw aanwezig.
 • Ouders met algemene klachten over de school c.q. leerkrachten worden verwezen naar de klachtenregeling in de schoolgids.
 • Bij klachten over machtsmisbruik worden ouders verwezen naar de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon.

  Persoonlijke contacten tussen leerkrachten onderling
   
 • Personeelsleden die een relatie met elkaar hebben zijn bij voorkeur niet werkzaam op dezelfde school.

  Buitenschoolse activiteiten
 • Op schoolkamp slapen jongens en meisjes apart.
 • Slapen: Jongens en meisjes slapen gescheiden
 • Slapen teamleden: Heren bij de jongens in de buurt, indien noodzakelijk in de slaapzaal bij de jongens; dames in de buurt van de meisjes.
 • Op slaapzaal komen: Kinderen mogen alleen op de slaapzaal komen onder toezicht van de leiding.
 • Situaties van één-één: Deze voorkomen. Zowel binnen als buiten.
 • In bossen en buitenlucht: Altijd in groepen blijven – binnen grenzen blijven, geen kinderen alleen het bos insturen.
 • Troosten: Bij heimwee kinderen troosten; een aai over de bol of een arm om de schouder kan wonderen doen. Als kinderen laten merken daar niet van gediend te zijn dit nalaten.
 • Douchen/ omkleden: volwassenen douchen en kleden zich niet tegelijkertijd om in dezelfde ruimte als de kinderen.
 • Een mannelijke leerkracht betreedt bij voorkeur niet de slaapzaal van de meisjes en een vrouwelijke leerkracht niet de slaapzaal van de jongens.
 • Op schoolkamp douchen meisjes en jongens apart. Indien mogelijk is er bij de meisjes toezicht door een vrouw en bij de jongens door een man (zie ook de regels bij toezicht in kleed- en douchelokalen).
 • Bij welterusten wensen wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind en de grenzen die het kind hierbij aangeeft.
 • De kampleiding (ook ouders) wordt geïnformeerd over de gedragsregels.
 • Tijdens schoolkamp en schoolreisjes zijn de gedragsregels onverminderd van toepassing.

  Overige afspraken
   
 • Hulpouders en stagiaires worden geïnformeerd over de gedragsregels.
 • Ouders worden geïnformeerd over de gedragsregels via de schoolgids.
 • Bij leerlingen uit andere culturen dan de Nederlandse cultuur wordt desgewenst overlegd met de ouders over omkleden, douchen, lichamelijke hulp, schoolkamp, e.d.

  Aanvullende afspraken op stichtingsniveau
   
 • In de school en op de speelplaats in het bijzijn van kinderen wordt niet gerookt.
 • Het nuttigen van alcohol is op school alleen toegestaan voor volwassenen tijdens speciale gelegenheden.
 • Het gebruik van mobiele telefoons (voor telefonie en sms) tijdens lestijden is niet toegestaan.
 • Elke school hanteert dezelfde klachtenregeling
 • Elke school hanteert een pestprotocol.
 • Elke school hanteert een gedragsprotocol t.a.v. e-mail en internetgebruik.

  Gebruik van de computer
   
 • Als je per ongeluk op een site met geweld of seks e.d. komt ga er dan onmiddellijk van af.
 • Laat nooit je naam, adres of e-mailadres achter op internet.
 • Chatten op school is verboden.
 • Er wordt geen computerprogramma of muziekbestand gedownload. Er worden geen programma’s geïnstalleerd.