Intern ondersteuningsplan

Dit ondersteuningsplan heeft als doel: ‘Het inzichtelijk maken van de zorgstructuur zoals deze in ons samenwerkingsverband wordt gehanteerd en hoe wij als basisschool de Veste hier vorm aan geven.’

Intern ondersteuningsplan versie september 2020

Schoolondersteunigsprofiel

 

In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. De school plaatst het profiel in de schoolgids en eventueel op de website van de school, zodat iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt.

Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen. Op basis van de schoolprofielen stelt het samenwerkingsverband de basisondersteuning vast. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning voor meer en minder begaafde leerlingen en om het omgaan met gedragsproblemen.

Lees hier het schoolondersteuningsprofiel van bs De Veste

Gedragscode

GEDRAGSCODE VOOR DE LEERRIJK-SCHOLEN

Inleiding

Samenwerking, kwaliteit, autonomie, respect en creativiteit zijn algemene kernwaarden van Leerrijk!

Kernwaarden die zichtbaar moeten zijn in de dagelijkse praktijk. Echter: Ontwikkelingen in de maatschappij, herwaardering van waarden en normen en pijnlijke incidenten in de praktijk van alledag vormen de aanleiding voor Leerrijk! om (gedrags)regels op te stellen, naast de drie uitgangspunten:

 1. Zorg voor jezelf
 2. Zorg voor de ander
 3. Zorg voor het andere

Deze gedragsregels zijn er om duidelijkheid te scheppen in wat wel en wat niet als acceptabel gedrag wordt opgevat en als preventie ter voorkoming van ongewenst gedrag.
Van alle geledingen binnen onze scholen (directie, onderwijzend en niet-onderwijzend personeel, leerlingen en ouders) wordt verwacht, dat zij zich houden aan de hieronder genoemde afspraken.

      Pedagogisch klimaat

 • Volwassenen (ook ouders) en kinderen op school zijn respectvol naar elkaar in hun aanspreekvormen.
 • Kinderen spreken leerkrachten aan met juf of meneer.
 • Taalgebruik (van leerlingen, leerkrachten en ouders) is niet kwetsend, niet discriminerend, niet seksistisch, niet grof. Dit ter beoordeling van degene(n) die het aanhoren.
 • Grappen zijn niet kwetsend, niet discriminerend, niet seksistisch, niet grof. Dit ter beoordeling van degene(n) die het aanhoren.
 • Illustraties, afbeeldingen, affiches, posters, e.d. zijn niet kwetsend, niet discriminerend, niet seksistisch, niet grof. Dit ter beoordeling van degene(n) die het aanzien.

  Troosten en belonen
 • Lichamelijke aanraking bij troosten is toegestaan binnen de grenzen van wat gebruikelijk is en passend bij de situatie en de leeftijd van het kind.
 • In de onderbouw kunnen kinderen op schoot worden genomen, als troosten dit nodig maakt.
 • Zorgvuldig wordt rekening gehouden met de persoonlijke grenzen, de afstand die de leerling aangeeft, expliciet of impliciet.

  Toezicht in kleed- en douchelokalen
 • Volwassenen douchen niet tegelijkertijd met de kinderen.
 • De volwassene betreedt de kleed- of doucheruimte van de kinderen pas na aangeklopt te hebben of zijn/haar komst te hebben aangekondigd.
 • Een volwassene bevindt zich nooit alleen met één leerling in de kleed- of doucheruimte.
 • Vanaf de middenbouw gebruiken jongens en meisjes gescheiden kleed- en douchelokalen.

  Lichamelijke hulp
 • Voorkom lichamelijk contact op gevoelige plaatsen tijdens hulp bij gymlessen of bij aan- en uitkleden.
 • Bij toiletbezoek in de kleutergroepen wordt de privacy gewaarborgd door overleg na een hulpvraag en aankondiging van de hulp die gegeven gaat worden.
 • Bij gehandicapte leerlingen vindt lichamelijke hulp plaats in overleg met de ouders.

  Persoonlijke contacten tussen leerkracht en leerling
   
 • Als regel worden leerlingen niet buiten schooltijd op school gehouden.
 • Mocht nablijven toch noodzakelijk zijn, dan gebeurt dit bij voorkeur in het klaslokaal. Deze ruimte is voor iedereen toegankelijk en van buitenaf zichtbaar. Bovendien is het nablijven bij de ouders gemeld.
 • De leerling wordt alleen op school gehouden op momenten dat er meerdere personen op school aanwezig zijn.
 • Bij voorkeur zijn leerlingen niet alleen met een volwassene in een gesloten ruimte, ook niet tijdens schooltijd.
 • Een uitzondering hierop vormt de individuele begeleiding/remedial teaching of bij toetsafname.
 • Het verdient aanbeveling dat deze één-op-één contacten plaats vinden in een ruimte waar naar binnen gekeken kan worden.
 • Leerlingen worden aangesproken op aanstootgevende kleding, uiterlijkheden en gedrag.
 • In eerste instantie is de leerkracht de aangewezen persoon om de leerling hierop aan te spreken.
 • Leerkrachten worden aangesproken op aanstootgevende kleding, uiterlijkheden en gedrag.
 • Hoofdbedekking: Het dragen van een hoofddoek wordt toegestaan, ook tijdens de gymles, wanneer deze geen gevaar oplevert. Het dragen van hoeden en/of petten wordt niet toegestaan.
 • Zowel binnen als buiten de school zijn de contacten tussen ouders en leerkrachten professioneel en zakelijk.
 • In eerste instantie is de directie de aangewezen persoon om de leerkracht hierop aan te spreken.
 • Als regel worden leerlingen niet bij personeelsleden aan huis uitgenodigd.
 • Mocht aan huis uitnodigen toch noodzakelijk zijn, dan worden de ouders hiervan in kennis gesteld.
 • Het verdient aanbeveling er dan voor te zorgen dat meerdere leerlingen en/of volwassenen in huis aanwezig zijn.

  Persoonlijke contacten tussen leerkracht en ouders
 • De contacten tussen leerkrachten en ouders binnen de school zijn professioneel en zakelijk.
 • Ook buiten school wordt van de leerkracht een professionele houding verwacht.
 • Als verwacht wordt dat een gesprek met ouders complex wordt, wordt het gesprek met twee personen vanuit school gevoerd.
 • Als een gesprek 's avonds op school gevoerd wordt, is er altijd een tweede personeelslid in het gebouw aanwezig.
 • Ouders met algemene klachten over de school c.q. leerkrachten worden verwezen naar de klachtenregeling in de schoolgids.
 • Bij klachten over machtsmisbruik worden ouders verwezen naar de interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon.

  Persoonlijke contacten tussen leerkrachten onderling
   
 • Personeelsleden die een relatie met elkaar hebben zijn bij voorkeur niet werkzaam op dezelfde school.

  Buitenschoolse activiteiten
 • Op schoolkamp slapen jongens en meisjes apart.
 • Slapen: Jongens en meisjes slapen gescheiden
 • Slapen teamleden: Heren bij de jongens in de buurt, indien noodzakelijk in de slaapzaal bij de jongens; dames in de buurt van de meisjes.
 • Op slaapzaal komen: Kinderen mogen alleen op de slaapzaal komen onder toezicht van de leiding.
 • Situaties van één-één: Deze voorkomen. Zowel binnen als buiten.
 • In bossen en buitenlucht: Altijd in groepen blijven – binnen grenzen blijven, geen kinderen alleen het bos insturen.
 • Troosten: Bij heimwee kinderen troosten; een aai over de bol of een arm om de schouder kan wonderen doen. Als kinderen laten merken daar niet van gediend te zijn dit nalaten.
 • Douchen/ omkleden: volwassenen douchen en kleden zich niet tegelijkertijd om in dezelfde ruimte als de kinderen.
 • Een mannelijke leerkracht betreedt bij voorkeur niet de slaapzaal van de meisjes en een vrouwelijke leerkracht niet de slaapzaal van de jongens.
 • Op schoolkamp douchen meisjes en jongens apart. Indien mogelijk is er bij de meisjes toezicht door een vrouw en bij de jongens door een man (zie ook de regels bij toezicht in kleed- en douchelokalen).
 • Bij welterusten wensen wordt rekening gehouden met de leeftijd van het kind en de grenzen die het kind hierbij aangeeft.
 • De kampleiding (ook ouders) wordt geïnformeerd over de gedragsregels.
 • Tijdens schoolkamp en schoolreisjes zijn de gedragsregels onverminderd van toepassing.

  Overige afspraken
   
 • Hulpouders en stagiaires worden geïnformeerd over de gedragsregels.
 • Ouders worden geïnformeerd over de gedragsregels via de schoolgids.
 • Bij leerlingen uit andere culturen dan de Nederlandse cultuur wordt desgewenst overlegd met de ouders over omkleden, douchen, lichamelijke hulp, schoolkamp, e.d.

  Aanvullende afspraken op stichtingsniveau
   
 • In de school en op de speelplaats in het bijzijn van kinderen wordt niet gerookt.
 • Het nuttigen van alcohol is op school alleen toegestaan voor volwassenen tijdens speciale gelegenheden.
 • Het gebruik van mobiele telefoons (voor telefonie en sms) tijdens lestijden is niet toegestaan.
 • Elke school hanteert dezelfde klachtenregeling
 • Elke school hanteert een pestprotocol.
 • Elke school hanteert een gedragsprotocol t.a.v. e-mail en internetgebruik.

  Gebruik van de computer
   
 • Als je per ongeluk op een site met geweld of seks e.d. komt ga er dan onmiddellijk van af.
 • Laat nooit je naam, adres of e-mailadres achter op internet.
 • Chatten op school is verboden.
 • Er wordt geen computerprogramma of muziekbestand gedownload. Er worden geen programma’s geïnstalleerd.

Schoolgids 2022-2023

Door op de onderstaande afbeelding te klikken komt u in het PDF bestand

Venster schoolgids  

Bent u op zoek naar een bepaald onderwerp dan kunt u na het openen van het pdf bestand in het zoekvak (Ctrl+F) een trefwoord invoeren en daarna op enter drukken (zie voorbeeld hieronder). Door op de knoppen naast het zoekvak te klikken gaat u naar het volgende of vorige zoekresultaat

Over Leerrijk!

 

 

Vanaf 1 augustus 2015 maakt onze school deel uit van Leerrijk! als bs de Veste. Voor deze datum maakten bs Jacinta en bs de Hooght ook al deel uit van deze stichting.  Een stichting voor primair onderwijs in de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand.
Op dit moment wordt op zestien basisscholen en een speciale school voor basisonderwijs onderwijs gerealiseerd.

Leerrijk!
De naam van de stichting: Leer Rijk ! is tevens haar motto.
Zoals uit het logo blijkt moet de naam gelezen worden als een gebiedende wijs, een opdracht aan leerlingen en de binnen de stichting werkzame mensen: Leer rijk!
Hiermee maken we duidelijk hoe we de ontwikkeling van zowel de kinderen die onze scholen bezoeken als de voor hen werkende mensen graag zien. Het figuurtje in het logo maakt daarbij overduidelijk een stap voorwaarts!

 

Voor meer informatie:  www.leerrijk.nl

Over de school

Stukje geschiedenis
Basisschool de Veste is op 1 augustus 2015 ontstaan uit een fusie van bs de Hooght (Waspik-Boven)  en bs Jacinta (Waspik-Centrum)

De Hooght
Rooms Katholieke basisschool De Hooght: de naam is ontleend aan de zandverstuiving waarop de school gebouwd was. Hij lag, samen met een aantal boerderijen, hoger dan het omliggende land en werd in 1968 in gebruik genomen.
Doordat de initiatiefnemers tot oprichting van de school gedacht hadden aan deze historische achtergrond van Waspik-Boven, werd enerzijds de link gelegd met het verleden en anderzijds de verbondenheid met de kern Waspik-Boven aangeduid. Een verbondenheid die erg groot was, daar de school samen met de kerk, ’t Schooltje, het café en de cafetaria de enige voorzieningen waren.
De kerk heeft bij de oprichting van de school een grote rol gespeeld. De paters Carmelieten, die in het klooster gevestigd waren, hebben er alles aan gedaan om in Waspik-Boven een katholieke school te bouwen. Het bestuur van de school werd daarom ook genoemd naar de grote initiatiefnemer in deze: pater Servatius. Het bestuur werd vanaf de oprichting ook genoemd ‘Stichting Sint Servatius’.

Jacinta
Het onderwijs in Waspik-Centrum begon met een aparte jongens- en meisjesschool. Het huidige schoolgebouw dateert van 1960. Op 13 maart 1970 werd de ‘Katholieke Stichting Onderwijs Belangen’ gesticht om zo in de Bartholomeus parochie onderwijs te geven aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Toen in 1985 de vorming van de basisschool een feit werd, vormde de voormalige kleuterschool De Eerste Stapjes met de lagere school De Jacintaschool ook één school.
Met de invoering van de basisschool op 1 augustus 1985 is als naam voor de school gekozen: R.K. basisschool Jacinta. 

Bestuur
Een bestuurlijke fusie tussen de Hooght en Jacinta kwam in 1995 tot stand. Met ingang van 1 januari 2001 vond een bestuurlijke fusie plaats met het Bestuur van Loon op Zand en Kaatsheuvel. De naam van dit nieuwe bestuur was Vaart en Duin. Sinds 1 januari 2005 maakt onze school deel uit van de Stichting Leerrijk! met nog 15 andere scholen in de gemeente Waalwijk en Loon op Zand

 

Het schoolgebouw
De school is gehuisvest in één gebouw met 13 groepslokalen en een speelzaal. Tevens is er een multifunctionele ruimte (aula) aanwezig, die middels een vouwwand te verdelen is in twee ruimten. Het gebouw bevat verder een directiekamer, de teamkamer, de ruimte voor de intern begeleider en orthotheek, ontvangstruimte, de keuken, magazijnen en kopieerruimte en toiletgroepen.

De wijk
De school is gelegen in een  wijk waar veel voorzieningen bij elkaar zijn gebracht. Zo wordt de zuidzijde begrensd door De Wissel en de sporthal. De Wissel is het nieuwe zorgcentrum dat in 2011 in gebruik is genomen. Hierin zijn artsen, apotheek, logopedie, Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang De Schat e.a. gehuisvest. Tevens zijn hier Prisma woningen en appartementen voor bewoners met een beperking gevestigd. Deze voorzieningen zijn in nieuwbouw ondergebracht, die is vast gebouwd aan het Sportcentrum, waarvan de school gebruik maakt voor de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8. Aan de andere zijde is de dorpsboerderij gevestigd.Aan de oost- en westzijde staan woonhuizen. De contacten met onze buren verlopen op een prettige, open wijze.

De school ligt niet aan een doorgaande weg. Verkeershinder wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door ouders die hun kinderen halen en brengen. Ouders worden aangespoord zoveel mogelijk te parkeren bij de sporthal.

Populatie
De school wordt bezocht door kinderen uit Waspik centrum en Waspik-Boven. De schoolbevolking is een doorsnee van de totale bevolking, met slechts een klein gedeelte kinderen met zorggewicht. Vanuit de visie van de school worden ook kinderen met een zgn. rugzak (leerlinggebonden financiering) toegelaten.

Rol binnen het dorp
De school heeft een centrale rol in het dorp. De contacten met verenigingen en clubs zijn goed. Er is een nauwe samenwerking. Vooral voor informatieverschaffing weet men de school te vinden, maar ook voor het bekendheid geven aan muziekverenigingen en sportclubs wordt nauw samengewerkt: de school werkt mee aan presentaties van vrijetijdsbestedingen omdat we het belangrijk achten dat kinderen weten wat er in het dorp speelt en waar zij bij kunnen aansluiten voor een vrijetijdsbesteding. De centrale ligging in de nabijheid van Den Bolder, waar peuterspeelzaal en bibliotheek zijn ondergebracht en waar ook vele hobbyclubs zijn gehuisvest, maakt een nauwe samenwerking vanzelfsprekend .

Sinds 2011 is De Wissel in een nieuwbouwpand tussen de school en het Sportcentrum gehuisvest. Dit brengt huisarts, apotheek, logopedie en BSO in de nabijheid van de school. Voor de samenwerking met de Buiten Schoolse  Opvang verwijzen we naar het betreffende onderdeel.

 De Veste is duidelijk een school voor en van de Waspikse bevolking. De Veste wil aansluiten bij het open en gemoedelijk karakter van het dorpse, zoals dat in Waspik leeft.

Informatiekalender

 

Door op onderstaande link te klikken kunt u de informatiekalender lezen.
Hierin staat per maand aangegeven welke activiteiten, vrije dagen en vakanties er zijn.
U heeft hiervoor wel een PDF reader nodig (b.v. Acrobat reader)
De laatste versie van Acrobat reader kunt u hier downloaden

Informatiekalender schooljaar 2022-2023